§1. Ceny, warunki płatności.

1. Ceny podane w Ofercie Cenowej są cenami netto. Do wszystkich cen doliczamy VAT w wysokości 23 %. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen cennikowych w razie znacznego wzrostu kursu walutowego, zmian stawek celnych i opłat importowych lub wzrostu kosztów zakupu surowca. Ceny są ustalane jednorazowo na dany rok kalendarzowy i podlegają zmianom tylko w przypadkach wymienionych powyżej. Nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji oraz zaakceptowanych ofert.

2. Zamawiający po raz pierwszy zobowiązany jest do przekazania zaliczki 100% całkowitej wartości zamówienia po akceptacji projektu. Zamawiający po raz kolejny zobowiązany jest do przekazania 50% zaliczki całkowitej wartości zamówienia po akceptacji projektu, reszta płatne przed wysyłką zamówienia.

3. Termin ważności oferty 2 tygodnie od daty przedstawienia oferty.

4. W celu usprawnienia procesu ofertowania, prosimy o wysyłanie zapytań poprzez wypełnienie formularza zapytania na naszej stronie: https://kubki-reklamowe.pl/wyslij-zapytanie/

5. W przypadku przygotowywania oferty cenowej z uwzględnieniem nadruku bezpośredniego, należy potwierdzić możliwość wykorzystania tej techniki nadruku dla danego modelu kubka oraz projektu graficznego.

6. W przypadku zakupu towarów bez nadruku, do kosztu druku przy zamówieniach na materiale powierzonym doliczane jest dodatkowo 20%. Jednocześnie firma Larido, dbając o powierzony towar z największą starannością, nie bierze całkowitej odpowiedzialności za jego uszkodzenia w procesie produkcyjnym. Wady ukryte, niedostosowanie jego jakości do wymogów technologii zdobień wyłączają odpowiedzialność Larido za powierzony towar. Przed wykonaniem zdobienia na materiale klienta, Larido określa potrzebę wykonania próby. W przeciwnym wypadku firma Larido nie bierze odpowiedzialności za jakość nadruku oraz zachowanie takiego towaru podczas wypału.

§2. Zamówienie

1. Zamówienia należy składać poprzez podpisanie i odesłanie e-mailem druku zlecenia lub akceptację w mailu, który kupujący otrzyma od pracownika Larido. Pliki graficzne bez wyjątku dostarczane są drogą mailową. Minimalna ilość jednorazowego zamówienia produktów wynosi: 24 szt. Wybrane produkty realizowane są w minimalnych ilościach 50 lub 100 szt. W przypadku zamówienia z wykorzystaniem technologii nadruku bezpośredniego dla ilości kolorów powyżej 1, minimalna ilość zamówienia wynosi 108 sztuk.

2. Realizacja następuje z chwilą przyjęcia zamówienia wraz z zaakceptowanymi plikami graficznymi i jego potwierdzenia przez handlowca.

3. Potwierdzenie realizacji zamówienia stwierdza poprawność jego wcześniej ustalonych warunków realizacji. Każdorazowa zmiana warunków realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia powinna być dokonywana w ciągu 24h (nie dotyczy zamówień Last Minute i Fast Track) od przesłania potwierdzenia zamówienia i przekazywana w formie pisemnej.

4. Zamówienie uważa się za zrealizowane, jeżeli następuje odstępstwo/redukcja w ilości zamówionego towaru do 5% całkowitej zamówionej ilości. Oczywiście z uwzględnieniem powstałej różnicy na fakturze. (Informacja: Straty ilościowe występujące losowo w procesie wypału w piecach wysokotemperaturowych do wypału nadruków na porcelanie są naturalne dla tego procesu. Może zdarzyć się więc że w momencie zakończenia produkcji zlecenia zapas danego modelu kubka jest wyczerpany). Wyprodukowanie dodatkowych sztuk jest możliwe wyłącznie w przypadkach, kiedy pozwala na to technologia zdobienia, a towar jest wysyłany w późniejszym terminie niż potwierdzony umową zakupu. Faktura sprzedaży zostaje wystawiona na rzeczywiście wyprodukowany nakład, w terminie do 7 dni od daty wysyłki.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją – koszty przygotowalni i opracowania graficznego, koszty wyprodukowania kalki ceramicznej i inne (*tabela).
Rezygnacja z zamówienia jest wykluczona po wypaleniu nadruku lub całkowitym wykonaniem innej formy zdobienia.
*Dla innych przypadków, koszty rezygnacji z zamówienia reguluje poniższa tabela:

Przed drukiem klisz 0 zł (druk bezpośredni oraz kalkomania)
Po przygotowaniu klisz 50% wartości przygotowalni (druk bezpośredni oraz kalkomania)
Po przygotowaniu klisz oraz sit 100% kosztów przygotowalni
Kalka wydrukowana: 60% ceny nadruku
Kalka wydrukowana i wyklejona 100 % ceny nadruku
Asortyment po wypale 100% wartości zamówienia
Druk bezpośredni wydruk (bez wypału) 100% wartości zamówienia

§3. Terminy realizacji

1. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo uzgadniany. Dla nakładów do 5040 szt. z zasady jest to od 10 do 15 dni roboczych. Zlecenia realizowane są w terminie od 10 do 15 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji i wcześniejszym zaakceptowaniu wzoru. Termin realizacji jest uzależniony od zastosowanych technik zdobień.

2. Istnieje możliwość skorzystania z oferty specjalnej: Last Minute – realizacja zamówienia w ciągu 5 dni roboczych oraz Fast Track w ciągu 3 dni roboczych w miarę możliwości produkcyjnych. Przyspieszone tryby realizacji zamówień są możliwe przy spełnieniu warunków podanych przez handlowca. Firma Larido zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od firmy Larido (awaria maszyn, choroba personelu, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.)

§4. Dostawa

1.Dostawa do ilości 2000 szt. odbywa się na koszt zleceniodawcy. W przypadku zamówień powyżej 2.000 szt. dostawa odbywa się na koszt firmy Larido w jedno wskazane miejsce na terenie całego kraju. W przypadku, gdy transport organizowany jest na koszt Larido, wszelkie koszty dodatkowe związane z opóźnieniem i/lub odmową odbioru, które wystąpiły z przyczyn (w szczególności tzw. Koszty postojowego i ew. składowania, ponownego transportu) ponosi Klient.

2. Dostawy realizowane są do podmiotów gospodarczych. W przypadku wysyłki towaru do osób fizycznych mogą powstać dodatkowe koszty ze strony firm spedycyjnych.

§5. Gwarancja

1. Larido współpracuje wyłącznie z producentami gwarantującymi najwyższą jakość porcelany, ceramiki oraz komponentów do wykonywania zdobień. Nasi kooperanci potwierdzają jakość produktów oraz spełnianie przez nie norm do kontaktu z żywnością.

2. Larido gwarantuje wykonanie zamówień zgodnie z ustalonymi warunkami i udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy każdej partii towaru. Klient lub odbiorca końcowy ma obowiązek sprawdzić ilość i jakość dostarczonego Towaru zgodnie z potwierdzeniem zamówienia pod rygorem utraty wnoszenia roszczeń związanych z ilością dostarczonego Towaru i wadami jakościowymi, które mogą być zauważone podczas rozładunku

§6. Jakośc produktu

1. Dostawcami Larido są fabryki gwarantujące najwyższą jakość produktów.
Ze względu na możliwości technologiczne producentów porcelany i ceramiki oraz manualną kontrolę towaru przy produkcji masowej, możliwe jest wystąpienie nieznacznych odstępstw w kolorystyce i wielkości gotowego produktu. Dotyczy to zarówno jednej partii produkcyjnej, jak i ponawianych zleceń.

2. W procesie produkcji ceramiki i porcelany a przede wszystkim kurczenia materiału w trakcie wypału (porcelana ok.1400 st., ceramika ok.1200 st.) dopuszczalne są odstępstwa do 10% (kolor szkliwa, wielkość, pojemność). Tolerancja produkcyjna dotyczy również nieznacznych przebarwień szkliwa oraz jego struktury (nakłucia, nierówności w pokryciu szkliwa).
Powyżej opisane odstępstwa nie są uważane za wady i nie mogą stanowić przyczyny złożenia reklamacji.

§7. Świece

Ze względu na fakt, że proces produkcji świec jest złożony, a istotne komponenty (m.in. knoty, wosk) mają pochodzenie naturalne, możliwe jest wystąpienie nieznacznych odstępstw od przyjętych standardów lub wystąpienie zjawisk takich jak “tunelowanie” czy “kopcenie”, których ryzyko można zminimalizować, stosując się do zaleceń dbania o świece:

1. Pierwsze palenie: Podczas pierwszego użycia świecy ważne jest, aby zapalić ją na wystarczająco długi czas (ok. 3-4 godz.) tak, aby jej powierzchnia całkowicie się rozpuściła.
2. Czas palenia: Ważne jest, aby podczas każdego spalania świecy pozwolić jej palić się przez wystarczająco długi czas, aby jej powierzchnia została równomiernie roztopiona, co zminimalizuje ryzyko “tunelowania”.
3. Ustawienie i długość knota: Należy upewnić się, że knot świeczki jest odpowiednio ustawiony (pozycja pionowa) i ma dobrą długość. Optymalna długość knota wynosi zazwyczaj około 0,5-1 cm.
4. Zabezpieczenia przed przeciągami: najlepiej unikać wystawiania świeczki na silne przeciągi, które mogą wpływać na jej nierównomierne spalanie. Przeciągi mogą prowadzić do skoncentrowanego spalania się wosku w jednym miejscu, powodując tunelowanie.
5. Odcień wosku sojowego może różnić się między partiami, a nawet w ramach tego samego zamówienia. Jest to charakterystyczna cecha produktów naturalnych. Ponadto świece sojowe lub parafinowe z różnymi zapachami również mogą się między sobą różnić odcieniem, ponieważ każdy zapach ma wpływ na finalny odcień wosku sojowego lub parafiny. Rozbieżności w odcieniu wosku sojowego lub parafiny nie mogą być podstawą reklamacji. 6. W świecach sojowych, szczególnie przy temperaturach powyżej 25°C może występować wytrącanie oleju w postaci kropel na powierzchni wosku (tzw. perspiracja). Olej jest pewną pozostałością procesu produkcji wosku sojowego. W związku z tym, w świecach wyprodukowanych z różnych partii wosku, wytrącanie oleju może być różne. Nie jest to jednak wada świecy.
7. Intensywność zapachu świecy jest w dużej mierze kwestią subiektywnego odczucia użytkownika. Niemniej jednak mogą pojawić się sytuacje, w których świeca może pachnieć słabiej niż oczekujemy. Zjawisko to może wystąpić, jeśli świeca stoi wiele miesięcy niezapalana. Część zapachu się ulatnia, a część migruje do wnętrza świecy. Co ważne, świece Larido mają o ok. 50% więcej zapachu aniżeli inne świece dostępne na rynku.
8. Zdobienie naczyń do świec podlega tym samym zasadom, co analogiczne procesy zdobienia ceramiki i szkła. Powyżej opisane zjawiska oraz odstępstwa nie są uważane za wady i nie mogą stanowić przyczyny złożenia reklamacji.

§8. Kolorystyka nadruku

1. Realizacja zlecenia poprzedzona jest przedstawieniem poglądowego projektu nadruku przez Larido w postaci wizualizacji graficznej (przesyłanej drogą elektroniczną). Ewentualne rozbieżności kolorystyczne miedzy wizualizacją oglądaną na ekranie monitora, a finalnym produktem nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

2. Farby stosowane do druku porcelany i ceramiki są wieloskładnikowe, utrwalane poprzez proces wypału w wysokiej temperaturze, co może skutkować odstępstwami kolorystycznymi.
Wysokie temperatury wypału uniemożliwiają odwzorowanie w procesie druku niektórych kolorów.
Na kolorystykę ma wpływ kolor szkliwa i materiał z jakiego jest wykonany zdobiony produkt oraz zachodzące w procesie wypału reakcje chemiczne łączenia drukowanych farb z ceramiką i porcelaną.
Różnice kolorystyczne do 15% między projektem nadruku z określoną kolorystyka w skali Pantone C, a gotowym wyrobem nie są tym samym wadą i nie mogą stanowić przyczyny do złożenia reklamacji.
Nadruk kalkomanią przy zastosowaniu kolorystyki CMYK oddaje jakość zdjęcia w rozdzielczości około 100 dpi. Przy farbach CMYK występują różnice kolorystyczne w jednej partii druku, co jest skutkiem stosowania sitodruku. Proces druku technikami kalkomanii oraz druku bezpośrednim może powodować nieznaczne odstępstwa kolorystyczne w poszczególnych partiach towaru w jednej dostawie i przy ponowieniach zamówień.

3. Tolerancja powtarzalności uzyskanej na produkcie kolorystyki dotyczy również nadruków sublimacyjnych (Art. Print i Magic Print). W przypadku tych technik zdobienia znaczenie ma wysoka temperatura utrwalenia nadruku, stosowany papier, parametry drukarki oraz polimerowa powłoka, którą pokryte są produkty.

§9. Techniki nadruku

1. Kalkomania ceramiczna | organiczna | szklarska |druk bezpośredni | Art Print | Magic Print | Sensitive Touch.
2. Nanoszenie nadruków wykonywanych kalkomanią oraz technikami Art. i Magic Print są procesem ręcznym. Z tego względu wymagana jest tolerancja pozycji nadruku 1-2 mm , która nie może stanowić podstawy do złożenia reklamacji.
Przy technice druku bezpośredniego, pozycjonowanie nadruku opiera się na górnej krawędzi wyrobu.

§10. Odporność zdobienia na działanie zmywarek mechanicznych

1. Poziom odporności na zmywanie produktów w zmywarkach mechanicznych określony jest dla każdej techniki druku oraz metod barwienia porcelany i ceramiki indywidualnie. Udzielana gwarancja dotyczy zmywania w zmywarkach domowych, w temperaturze 60°C, ogólnodostępnych środkach chemicznych.

TRWAŁOŚĆ ZDOBIEŃ NA ZMYWANIE W ZMYWARKACH MECHANICZNYCH

Technologia Materiały Odporność na zmywanie w zmywarce

Druk bezpośredni

Porcelana i ceramika Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach
Szkło, metal i plastik Brak odporności na zmywanie w zmywarkach

Kalkomania ceramiczna

Porcelana i ceramika Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach
Szkło Brak odporności na zmywanie w zmywarkach

Kalkomania ceramiczna nadruk złotem i/lub platyną

Porcelana i ceramika Brak odporności na zmywanie w zmywarkach

Xpression – kalkomania organiczna

Porcelana i ceramika Nadruki zachowują swoje właściwości oraz kolorystykę przez minimum 300 cykli

zmywania w domowych zmywarkach

lub okres 1 roku

Art Print

Porcelana i ceramika Nadruki zachowują swoje właściwości oraz kolorystykę przez minimum 1000 cykli zmywania w domowych zmywarkach

lub okres 1 roku

Magic Mug

Porcelana i ceramika Brak odporności na zmywanie w zmywarkach

Crystal Touch

Porcelana i ceramika Brak odporności na zmywanie w zmywarkach

Sensitive Touch

Porcelana i ceramika Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach

Sensitive Touch Color Plus

Porcelana i ceramika Barwienie zachowuje swoje właściwości oraz kolorystykę przez minimum 400 cykli zmywania w domowych zmywarkach lub przez okres 1 roku.

Grawer laserowy

Porcelana i ceramika Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach

Hydrocolor

Porcelana i ceramika Barwienie zachowuje swoje właściwości oraz kolorystykę przez minimum 400 cykli zmywania w domowych zmywarkach lub przez okres 1 roku.

Multicolor

Porcelana i ceramika Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach

Basecolor

Porcelana Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach

§11. Odwzorowanie projektów graficznych. Prototyp.

1. Projekt nadruku nie odzwierciedla idealnie kształtu produktu. Dotyczy to szczególnie produktów o okrągłych kształtach. Kolorystyka przedstawiana na projektach w skali Pantone C, a w szczególności kolorystyka CMYK, wykonane dostępnymi technikami zdobienia kalkomanii i druku bezpośredniego może nie być idealnie odwzorowana na gotowym produkcie.
2. Używane do druku farby bazują na wzorniku Pantone C, nie są jednak jego dokładnym odzwierciedleniem.
Wynikająca w związku z tym tolerancja nie stanowi podstawy do reklamacji.

3. Przygotowanie prototypu produkcyjnego odzwierciedla pozycje nadruku i kolorystykę w możliwie najdokładniejszy sposób. Przygotowanie prototypu na podstawie wizualizacji graficznej służy sprawdzeniu przez zamawiającego gotowego wyrobu (np. jego wielkości, koloru, umiejscowienia, zdobienia, rodzaju materiału, jakości itp.). Koszt wykonania ponosi zamawiający. Zatwierdzenie prototypu oznacza akceptację wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania prototypu na własną odpowiedzialność (brak możliwości reklamacji związanej z odstępstwem koloru produktu, nadruku, jakości towaru itp.).

4. Projekt w zależności od życzenia zamawiającego może być przygotowany przez LARIDO lub przez zamawiającego. Warunki techniczne określające przygotowanie projektu nadruku, szczegółowo opisuje specyfikacja techniczna dostępna na stronie www.kubki-reklamowe.pl, (zakładka techniki nadruku).

§12. Wytyczne składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie firmie Larido w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia wady Towaru. Szkody wynikające z transportu (tłuczki) w ciągu 5 dni od dostawy towaru, pod rygorem utraty przez kupującego prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad Towaru.
Warunkiem uznania reklamacji za szkodę powstałą w trakcie transportu jest przesłanie do firmy Larido protokołu szkody spisanego w obecności kuriera, podczas doręczenia towaru. Klient jest zobowiązany sprawdzić ilość i stan otrzymanego materiału.

2.Larido zobowiązana jest do naprawy, ew. wymiany reklamowanego Towaru chyba, że strony ustalą inaczej – w terminie 7 do 28 dni od dnia stwierdzenia przez Larido zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie Larido. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa Larido. W przypadku potwierdzenia wad Towaru, Larido pokryje koszty transportu i badania towaru. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli:
– nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 7 dni od dnia dostawy (stłuczki, błędny asortyment lub inne przyczyny),
– nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów przy rozładunku, składowania we własnym magazynie,
– szkody powstałe w trakcie transportu nie będą ujęte w protokole szkody firmy kurierskiej.

3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty na rzecz Larido za wyjątkiem tych Towarów, których dotyczy reklamacja.

4. Odpowiedzialność Larido z tytułu wad Towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Larido. Odpowiedzialnością Larido nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność Larido zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez kupującego ceny netto reklamowanego Towaru. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze kupującego ulegają wyłączeniu. Jakiekolwiek roszczenia kupującego wobec Larido z tytułu rękojmi są wyłączone.
Larido nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez kupującego celu, innego niż ogólnie przyjęty, jeżeli kupujący nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dot. towaru.

§13. Certyfikowanie produktów

1. Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają surowe normy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dyrektywach Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.

2. Z powodu specyfiki procesu produkcyjnego ceramiki reklamowej oraz norm wyznaczonych w powyższych aktach prawnych badaniom certyfikacyjnym poddaje się wyłącznie produkty z docelowym nadrukiem. Oczywiście na indywidualne zapytanie możemy certyfikować odpłatnie dowolny kubek z Państwa nadrukiem w niezależnym laboratorium. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.

3. Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego ceramiki reklamowej oraz norm wyznaczonych w powyższych aktach prawnych badaniom certyfikacyjnym poddaje się wyłącznie produkty nadrukiem. Posiadamy stosowne atesty bezpieczeństwa użytkowania dla naszych produktów i technologii zdobień. Na Państwa indywidualne zapytanie poddamy badaniom dowolny produkt z Państwa nadrukiem w niezależnym laboratorium.
Takie badanie i uzyskanie stosownych certyfikatów jest odpłatne. Koszt badania każdorazowo potwierdza opiekun handlowy. Jego koszt uzależniony jest od zakresu prowadzonej analizy.

4. Możliwe jest wykonanie badań w zakresie migracji metali ciężkich, odporności na szok termiczny, siły uchwytu, użytkowania produktu w kuchence mikrofalowej, odporności na uderzenia. Wymienione badania dotyczą bezpieczeństwa produktu i potwierdzają możliwość kontaktu z żywnością. Certyfikowanie dotyczy również kwestii odporności zdobień na zmywanie w zmywarkach. W takim badaniu potwierdzamy dodatkowo gwarancję, jakiej udzielamy w tym zakresie, dla poszczególnych technik zdobienia.

§14. Postanowienia końcowe

1.Larido zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć wykonanych realizacji w swoim portfolio: na stronie internetowej, podczas prezentacji prac na spotkaniach z klientami, w mediach społecznościowych oraz działaniach e-mail marketingowych.

2. Ewentualne spory prawne rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby firmy Larido.