CENA I OFERTA

 1. Wszystkie przedstawione w ofercie katalogowej ceny, są cenami netto, do których doliczany jest VAT w wysokości 23%. Ceny ustalane są na dany rok kalendarzowy i podlegają zmianom w przypadku wzrostu kursu walutowego, zmian stawek celnych lub wzrostu kosztów zakupu surowca.
 2. Termin ważności oferty 2 tygodnie od daty przedstawienia oferty.
 3. W celu usprawnienia procesu ofertowania, prosimy o wysyłanie zapytań poprzez wypełnienie formularza zapytania na naszej stronie:  www.kubki-reklamowe.pl
 4. W przypadku przygotowywania oferty cenowej z uwzględnieniem nadruku bezpośredniego, należy potwierdzić możliwość wykorzystania tej techniki nadruku dla danego modelu kubka oraz projektu graficznego.

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia należy składać poprzez podpisanie i odesłanie e-mailem druku zlecenia lub akceptację w mailu, który kupujący otrzyma od pracownika Larido.
 2. Termin realizacji 8-15 dni roboczych (w miarę możliwości produkcyjnych), last minute 5 dni, fast track 2 dni roboczych (w miarę możliwości produkcyjnych), każdorazowo do uzgodnienia.
 3. W przypadku zamówienia prototypu termin jego realizacji to 5-15 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu, podpisania zamówienia i wpłaty zaliczki w wysokości 100% wartości faktury brutto. Koszt próby wypałowej powyżej 504 sztuk gratis. Przy mniejszych ilościach koszt wypału jest płatny. Cena prototypu zależna jest od zastosowanej techniki oraz ilości użytych kolorów.
 4. Minimalna ilość zamówienia wynosi 24 sztuki. W przypadku zamówienia z wykorzystaniem technologi nadruku bezpośredniego dla ilości kolorów powyżej 1, minimalna ilość zamówienia wynosi 108 sztuk.
 5. Przed złożeniem zamówienia każdorazowo należy potwierdzić dostępność towaru na magazynie.
 6. Warunkiem prawidłowej realizacji dostawy jest nadesłanie przez zamawiającego poprawnych danych do faktury oraz adresu wysyłkowego.
 7. Produkty pakowane są zbiorczo w kartony lub jednostkowo w opakowania jednostkowe.
 8. W przypadkach uniemożliwiających terminowe wykonanie pracy z przyczyn niezależnych od Larido (awaria maszyn, choroba personelu, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.) Larido dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zlecenie w najkrótszym możliwym terminie.
 9. Realizacja zlecenia poprzedzona jest przedstawieniem poglądowego projektu nadruku przez Larido w postaci wizualizacji graficznej (przesyłanej drogą elektroniczną). Ewentualne rozbieżności kolorystyczne miedzy wizualizacją oglądaną na ekranie monitora, a finalnym produktem nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Gwarancją nie są objęte różnice w odcieniach kolorów do 15%. Odcienie kolorów po wypaleniu mogą być różne w zależności od jakości i koloru porcelany, porcelitu, grubości użytej farby oraz temperatury wypału.
 10. Przygotowanie prototypu na podstawie wizualziacji graficznej służy sprawdzeniu przez zamawiającego gotowego wyrobu (np.jego wielkości, koloru, umiejscowienia, zdobienia, rodzaju materiału, jakości itp.). Koszt wykonania ponosi zamawiający.
  Zatwierdzenie prototypu oznacza akceptację wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem.
  Zamawiający ma prawo odstapić od wykonania prototypu na własną odpowiedzialność (brak możliwości reklamacji związanej z odstępstwem koloru produktu, nadruku, jakości towaru itp.).
 11. Projekt w zależności od życzenia zamawiającego może być przygotowany przez LARIDO lub przez zamawiającego.
 12. Warunki techniczne określające przygotowanie projektu nadruku, szczegółowo opisuje specyfikacja techniczna dostępna na naszej stronie www.kubki-reklamowe.pl, (zakładka techniki nadruku).
 13. W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją – koszty przygotowalni i opracowania graficznego, koszty wyprodukowania kalki ceramicznej i inne. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia, z chwilą dokonania wypalenia zamówionych materiałów.
 14. Larido zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć wykonanych realizacji w swoim portfolio: na stronie internetowej, podczas prezentacji prac na spotkaniach z klientami, w mediach społecznościowych oraz działaniach e-mail marketingowych

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zamawiający po raz pierwszy zobowiązany jest do przekazania zaliczki 100% całkowitej wartości zamówienia po akceptacji projektu. Zamawiający po raz kolejny zobowiązany jest do przekazania 50% zaliczki całkowitej wartości zamówienia po akceptacji projektu, reszta płatne przed wysyłką zamówienia.

DOSTAWA TOWARU

 1. Transport za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt zamawiającego. Powyżej 2000 sztuk transport do jednego miejsca w kraju gratis.
 2. Wszelkie koszty związane z opóźnieniem lub/i odmową odbioru, koszty postojowe i ewentualnego składowania oraz ponownego transportu ponosi zamawiający
 3. Wysyłany towar pakowany jest bardzo bezpiecznie (mini palety i palety). Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera, czy przesyłka pozostaje w stanie nieuszkodzonym, jeśli nastąpiło jej uszkodzenie powinna zostać zgłoszona reklamacja usługi transportowej.
 4. Towar po realizacji zamówienia podlega sprawdzeniu przez zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia odbioru pod względem jakościowym i ilościowym.

REKLAMACJE

 1. Jeżeli 100% zgodność koloru nadruku jest absolutnie kluczowa dla klienta, Larido sugeruje wykonanie wypału próbnego (prototypu) w celu akceptacji koloru nadruku na produkcie.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane, jeżeli następuje odstępstwo/redukcja w ilości i wady ujawnionej zamówionego towaru  do 5% całkowitej zamówionej ilości. Oczywiście z uwzględnieniem powstałej różnicy na fakturze.[Informacja: Straty ilościowe występujące losowo w procesie wypału nadruków na porcelanie/szkle w piecach wysokotemperaturowych są naturalne dla tego procesu. Może zdarzyć się więc, że w momencie zakończenia produkcji zlecenia zapas danego modelu kubka jest wyczerpany. Taka redukcja skutkuje w/w redukcją płatności na fakturze (relatywną do ilości utraconych sztuk) lub wyprodukowaniem dodatkowych sztuk jednakże w terminie późniejszym niż uzgodniony umową.]
 3. Reklamacje zgłoszone być powinny, w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia odbioru asortymentu. Reklamowany towar należy zwrócić do wykonawcy w całości. W przypadku uznania reklamacji i zwrotu od klienta zareklamowanych produktów dostawca zobowiązany jest do naprawy, ewentualnej wymiany reklamowanego towaru, bądź ewentualnie obniżenia ceny jeżeli obie strony na to się zgadzają. Reklamacja jest realizowana w terminie 14-28 dnia od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji.
  W przypadku potwierdzenia wad towaru, sprzedający pokryje koszt transportu i badania towaru.
  Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli:
  – nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 3 dni od dnia dostawy,
  – nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.
  Kupujący nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty na rzecz Larido. Zwroty przedpłat są realizowane w przypadku spełnienia obu warunków: uznania reklamacji i zwrotu zareklamowanych produktów.
  Larido nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Klienta celu, jeżeli Klient nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dot. towarów.
 4. Ewentualne spory prawne rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby firmy Larido.